Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy KHS

28. 4. 2014

Stanovy
občanského sdružení Klub historický a státovědný v Prostějově
 
Část I.
Základní ustanovení
1.      Název občanského sdružení ­– Klub historický a státovědný v Prostějově.
 
2.      Občanské sdružení Klub historický a státovědný v Prostějově (dále jen Klub) je nevládní, nepolitickou, dobrovolnou a výběrovou organizací, založenou na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů z 27. 3. 1990 v platném znění.
 
3.      Sídlo Klubu – Palečkova 274/4, 796 01 Prostějov.
 
4.      Působnost Klubu – na území celé ČR.
 
Část II.
Poslání a cíle Klubu
1.      Posláním Klubu je:
-          popularizace kulturního dědictví a významných osobností města a regionu,
-          šíření a udržování zájmu o dějiny města a regionu,
-          úcta k prostějovanství.
 
2.      Cílem Klubu je:
-          péče o odkaz vynikajících osobností města a regionu,
-          publikační činnost včetně provozování vlastních webových stránek,
-          přednášková činnost,
-          podpora ochrany památek a dokumentů k historii města a regionu,
-          podpora badatelské a odborné činnosti studentů ve společenskovědních oborech.
 
Část III.
Členské záležitosti
1.      Členskou základnu tvoří:
a)      členové řádní
b)      členové čestní
Řádným členem může být každý bezúhonný občan, který požádá písemně o členství a který svou dlouhodobou činností prokázal přehled, solidnost a profesionalitu v oboru působnosti Klubu. Souhlasí se stanovami Klubu a zavazuje se k jejich dodržování.
Čestným členem může být občan se zvláštními zásluhami. Čestné členství uděluje a odnímá výbor Klubu.
2.      O přijetí za člena rozhoduje výbor Klubu na základě doporučení nejméně pěti řádných členů. Členství vzniká dnem přijetí kladného rozhodnutí a vydáním členského lístku.
 
3.      Členství zaniká:
-          písemným oznámením člena Klubu o vystoupení doručeným výboru Klubu,
-          písemným zrušením ze strany výboru Klubu pro opakované neplnění či hrubé porušení povinností člena, příp. pro jeho činnost, která je v rozporu s posláním a stanovami Klubu nebo jeho jinými zásadními dokumenty,
-          úmrtím člena.
 
4.      Práva členů Klubu
Člen má právo:
-          zúčastňovat se všech činností Klubu,
-          účastnit se valné hromady Klubu,
-          volit a být volen do orgánů Klubu,
-          předkládat své návrhy, podněty a připomínky výboru Klubu a valné hromadě.
 
5.      Povinnosti členů Klubu
Člen je povinen:
-          podílet se na činnosti Klubu, vystupovat v souladu s jeho posláním a cíli, chránit a prosazovat jeho zájmy a dobré jméno,
-          dodržovat stanovy a další přijaté zásadní dokumenty Klubu,
-          řádně vykonávat funkce, do kterých byl zvolen,
-          uhradit ve stanovené lhůtě zápisné a členské příspěvky,
-          plnit usnesení valné hromady.
 
Část IV.
Orgány Klubu
Orgány Klubu, jejich funkční období a volba
1.      Orgány Klubu jsou:
a)      valná hromada členů
b)      výbor
c)      starosta
d)     revizní komise
 
 
Valná hromada
 
-          je vrcholným orgánem Klubu,
-          její zasedání svolává výbor nejméně jedenkrát za rok, nebo na žádost nejméně jedné třetiny členstva,
-          rozhoduje o všech záležitostech Klubu vyplývajících ze stanov a přijatých dokumentů,
-          schvaluje plány činnosti a rozpočet Klubu, stanovy Klubu a jejich změny a další předkládané dokumenty,
-          schvaluje výši členských příspěvků a příspěvkový režim a zprávy revizní komise.
-          volí a odvolává výbor, starostu a revizní komisi Klubu.
Výbor Klubu
-          je šestičlenný,
-          je statutárním a řídícím orgánem Klubu, za svou činnost odpovídá valné hromadě,
-          v čele je starosta Klubu,
-          schvaluje všechna zásadní opatření k zabezpečení činnosti a rozvoje Klubu,
-          zabezpečuje plnění rozhodnutí valné hromady,
-          přijímá nové členy a rozhoduje o zániku členství,
-          jedná a rozhoduje nejméně jedenkrát za dva měsíce.
Starosta Klubu
-           je představitelem Klubu a řídí jeho výbor,
-           je oprávněn jednat jménem Klubu navenek ve všech záležitostech,
-           odpovídá za činnost Klubu výboru a valné hromadě.
Revizní komise Klubu
-           je tříčlenná,
-           je revizním a kontrolním orgánem Klubu, schází se nejméně dvakrát do roka,
-           své zprávy a zjištění předkládá výboru a valné hromadě.
 
2.      Funkční období volených orgánů Klubu trvá tři roky, jestliže valná hromada členů
nerozhodne jinak.
 
3.      Pro platnost voleb a dalšího rozhodování valné hromady platí zásada nadpoloviční většiny počtu hlasů všech členů Klubu.
 
Část V.
Hospodaření Klubu
1.      Klub hospodaří se svým nebo svěřeným majetkem podle
-            všeobecně závazných právních předpisů,
-            finančního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
 
2.      Finančními zdroji Klubu jsou
-            zápisné a členské příspěvky,
-            jiné zdroje (dotace, dary apod.)
 
3.      Zápisné činí jednorázově částku 500,- Kč, roční členský příspěvek 500,- Kč (pro nevýdělečně činné zápisné 300,- Kč a roční členský příspěvek 200,- Kč).
 
 
Část VI.
Zánik Klubu
O zániku Klubu rozhoduje valná hromada, na níž se pro takové rozhodnutí vysloví dvě třetiny všech členů Klubu. V tomto případě rozhodne zároveň valná hromada o majetku
Klubu. Jinak platí všeobecně platné právní předpisy o zániku či likvidaci organizací.
 
Část VII.
Přípravný výbor
1.      Přípravný výbor Klubu svolá nejpozději do čtyř týdnů ode dne registrace sdružení první valnou hromadu především za účelem zvolení výboru, starosty a revizní komise.
 
2.      Ode dne registrace sdružení do první členské schůze vykonává pravomoc orgánů Klubu přípravný výbor. Po uvedenou dobu za Klub navenek jednají členové přípravného výboru.
 
 
Část VIII.
Platnost a účinnost stanov Klubu
Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace sdružení správním orgánem a účinnosti dnem jejich schválení vrcholným orgánem Klubu, tj. valnou hromadou.