Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z valné hromady

28. 4. 2014
Zápis z  valné hromady o. s. Klub historický a státovědný v Prostějově
konané dne 25. března 2014
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání zahájil a řídil Miroslav Macík, předseda KHS
 
Jednání proběhlo dle programu:
            1. Zahájení (M. Macík)
            2. Schválení programu (M. Macík)
            3. Zpráva o činnosti (M. Macík)
            4. Zpráva o hospodaření (P. Šilhánek)
            5. Zpráva revizní komise (P. Drmola)
            6. Volba výboru a revizní komise (O. Václavík)
            7. Plán činnosti (M. Macík)
            8. Rozprava
            9. Usnesení (O. Václavík)
            10. Závěr (M. Macík)
 
1.             Valnou hromadu zahájil starosta KHS M. Macík.
 
2.             Přítomní členové KHS jednomyslně schválili program valné hromady KHS.
 
3.             Zprávu o činnosti KHS za uplynulé období přednesl M. Macík:
Úvodem hodnocení uplynulého období lze konstatovat, že Klub historický a státovědný v Prostějově se již stal nedílnou součástí prostějovského kulturního života a vstoupil do širokého povědomí veřejnosti města i regionu. Zřetelným vyjádřením bylo udělení Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2012. Zastupitelstvo Olomouckého kraje rozhodlo udělit námi vydané publikaci Osobnosti Prostějovska Cenu za výjimečný počin roku v oblasti umění – oblast literatury. Toto ocenění bylo jediné z celkem jedenácti udělovaných cen, kterého se našemu okresu – jednomu z pěti v rámci kraje – dostalo. A především nás těší, že kromě jiných subjektů jsme na toto ocenění byli navrženi Státní vědeckou knihovnou v Olomouci.
 
Činnost klubu se rozvíjela ve stejném duchu jako v předchozím období. Soustředila se na přednáškovou a výstavní aktivitu. Další oblasti působení byly poznamenány vytížeností vedení klubu na přípravě publikace ke stému výročí radnice.
 
Pravidelných klubových podvečerů se v hodnoceném období uskutečnilo jedenáct:
Výstavní činnost byla organizována samostatně v sále SOkA Prostějov i ve spolupráci s dalšími subjekty.
 
Webová stránka khsprostejov.cz má překvapivě vysokou návštěvnost, přestože prozatím jen informuje o naší činnosti a není dosud plně využito jejího potenciálu.
 
Exkurze do Krakova plánovaná na duben 2013 se pro malý zájem neuskutečnila.
 
Ediční činnostpéčí ing. Šilhánka byl vydán kapesní kalendářík na rok 2014.
Za nové členy byli přijati v roce 2013 Alice Komárková, Bob Pacholík, Mgr. Hana Pořízková a Pavel Zástěraa v roce2014 PhDr. Pavel Fojtík, Hubert Grmela, Mgr. Václav Horák, Ing. Michal Šmucr. Rozšiřování členské základny je prováděno uvážlivě s ohledem na další směřování našeho klubu a rozvoje naší činnosti z odborné stránky i z hlediska postižení širšího regionu.
 
Výbor KHS ve složení Miroslav Macík (starosta), Dagmar Roháčková (místostarostka), a členové Josef Augustin, Miroslav Chytil, Petr Šilhánek a Oldřich Václavík se scházel nepravidelně podle potřeby a pracoval podle aktuální situace.
 
Revizní komisepracovala ve složení Pavel Drmola, Václav Kolář a Miloš Kvapil.
 
4.             Zprávu o hospodaření KHS za uplynulé období přednesl P. Šilhánek:
K 31. 12. 2013 stav členů 25. Členství ukončil 1 člen, nově byli přijati 4 členové. Členské příspěvky uhrazeny.
Výsledek hospodaření za rok 2012:
Příjmy celkem 317 430,- Kč
Výdaje celkem 376 416,- Kč
Výsledek hospodaření - základ daně - 58 986,- Kč. Rozdíl byl pokryt ze zisku předchozího roku.
Daňové přiznání bylo podáno 27. 9. 2013 přes daňového poradce Ing. Janu Májkovou.
V roce 2012 bylo účtováno v tzv. jednoduchém účetnictví pro neziskové organizace - daňové evidenci.
 
5.             Zprávu revizní komise KHS za uplynulé období přednesl P. Drmola:
Na základě provedené kontroly prvotních dokladů a účetní evidence KHS konstatujeme, že účetní evidence odpovídá skutečnosti. Byla provedena kontrola peněžního zůstatku v pokladně a běžného účtu; stavy odpovídají evidenci. Kontrola za období 2013 proběhne po podání daňového přiznání za uvedené období daňovým poradcem.
 
6.             Volba výboru KHS
Kandidáti Josef Augustin, Michaela Kokojanová, Miroslav Macík, Dagmar Roháčková, Petr Šilhánek, Pavel Zástěra byli všemi 18 přítomnými členy schváleni. Starostou byl jednomyslně zvolen Miroslav Macík.
 
7.             Volba revizní komise – kandidáti Pavel Drmola, Václav Kolář, Miloš Kvapil zvoleni 16 hlasy, 2 se zdrželi.
 
8.             Volba místostarosty, pokladníka a předsedy revizní komise proběhne na nejbližší schůzi výboru KHS.
 
9.             Plán práce přednesl M. Macík:
Poslání a cíle klubu budou i v následujícím období naplňovány smysluplnou činností, která bude pokračovat nastoupeným směrem. Pravidelné klubové podvečery plánujeme opět na každé třetí úterý v měsíci mimo letní prázdniny, červen a prosinec. Budeme se snažit pokrýt širokou škálu témat. Nejbližší dvě plánované akce se budou týkat stého výročí prostějovské nové radnice. V dubnu o životě a díle K. H. Kepky promluví jeho pravnuk prof. Leonard Hobst. Na květnové besedě pak představíme novou publikaci Sto let prostějovské radnice.
 
Výstavní aktivitu v prostorách SOkA navážeme na podzim po ukončení výstavy výsledků archivní práce. Pořádání výstav výtvarného umění s důrazem na prezentaci tvorby mladých výtvarníků bude pokračovat ve spolupráci s Magistrátem města Prostějova v kulturním klubu DUHA.
 
Webovou prezentaci máme v úmyslu rozšířit o další rubriky. Uvažujeme např. o zavedení informačního systému osobností spojených s městem a regionem.
 
Exkurzi plánujeme v nejbližším období do Tovačova, kde máme přislíbenou prohlídku běžně nepřístupných prostor. Totéž samozřejmě platí i o návštěvě plumlovského zámku. V dubnu budeme mít možnost prohlídky brněnské vily Tugendhat.
 
Ediční činnost letos bude spočívat ve vydání pamětního listu ke stému výročí nové radnice. Už jednáme s výtvarníkem Stanislavem Sedláčkem o námětu. List by měl vyjít v počtu 200 číslovaných exemplářů.
 
10.         Rozprava
P. Fojtík nabídl členům KHS možnost podívat se na archeologický výzkum v terénu.
M. Šmíd navrhl podzimní archeologickou vycházku.
D. Roháčková informovala o přípravě stolního kalendáře na rok 2014 – Osobnosti Prostějovska II a požádala členy, aby se aktivně zapojili do přípravy medailonů. Podklady budou rozeslány e-mailem.
M. Pišťák informoval o pozitivním hodnocení města.
 
11.         Usnesení:
valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise.
valná hromada zvolila výbor KHS ve složení Josef Augustin, Michaela Kokojanová, Miroslav Macík, Dagmar Roháčková, Petr Šilhánek, Pavel Zástěra.
valná hromada zvolila revizní komisi ve složení Pavel Drmola, Václav Kolář, Miloš Kvapil.
valná hromada vzala na vědomí plán práce.
 
12.          Závěr
 
 
Zapsala: Dagmar Roháčková                                     Miroslav Macík, starosta KHS